מדיניות פרטיות

אנו, עמותת בוגרי היחידה "מסדר דורשי טוב", ע"ר מספר 580254258 ("המפעילה") מעריכים מאוד את פרטיותך ולכן הכנו מסמך זה המתאר את האופן שבו המפעילה משתמשת במידע זה. האם יש חובה למסור מידע? אינך מחויב על פי חוק למסור מידע, אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים, בין היתר, לפגוע ביכולת ליצור עמך קשר. מסירת המידע נעשית מרצונך ובהסכמתך החופשית בלבד ומהווה את הסכמתך כי המפעילה תהא רשאית לעשות שימוש במידע זה בכפוף להוראות הדין ומדיניות פרטיות זו. למה בעצם אני מסכים? הנך נותן הסכמתך לחברה לאסוף ולשמור מידע בקשר אלייך במאגרי המידע של המפעילה במסגרת שימושך באתר ו/או בכל מסגרת אחרת הקשורה לחברה, לרבות מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, בין אם יימסר באופן ישיר על ידך ובין אם יתקבל או יופק באופן עקיף (לרבות, היסטוריית גלישה, נתוני כרטיסי אשראי, הרגלי צריכה, מידע או פרסומות שנקראו באתר, עמודי אינטרנט שנצפו, מיקום המחשבים, כתובת IP וכדומה) ולהשתמש במידע זה בכפוף להוראות כל דין ומדיניות פרטיות זו.איזה שימושים נעשים במידע? המפעילה יכולה לעשות שימוש במידע זה, לשנותו, לערוך אותו (לרבות עריכה וויזואלית), לבצע עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים אחרים, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, לרבות לצורך המטרות המפורטות להלן:כדי לאפשר לך להשתמש באתר ובשירותים המוצעים באמצעותו;לצורך עדכון ו/או שינוי האתר ושיפורו;ליצירת קשר עמך, כאשר המפעילה סבורה שיש צורך בכך;כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע ועדכונים בקשר עם האתר והמידע האישי שלך;כדי לשלוח אליך מידע שיווקי, דברי פרסומות ו/או הצעות לרכישות שירותים ו/או. הסכמתך לתקנון זה מהווה הסכמתך לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המפעילה בגין הפרת זכויות קנין וזכויות לפרטיות בכל הנוגע למידע, למעט אם המפעילה פעלה בזדון ובניגוד לתנאי שימוש אלה;לצורך טיוב נתונים, לרבות העשרה והצלבה פנימית של המידע שלך מול נתונים נוספים המצויים במאגרי המידע של המפעילה. לצרכים פנימיים, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל הcookies או שיתריע על cookies שנשלחות אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies;לכל מטרה אחרת המפורטת ו/או המשתמעת מתקנון זה.האם המידע מועבר לאחרים? המפעילה מתחייבת לשמור על המידע, לא לסחור ו/או למכור ו/או להעביר לאחרים מידע זה ללא הסכמה מוקדמת של המשתמש, למעט במקרים הבאים:על מנת למלא אחר הוראות הדין, לרבות כל חיקוק, חוק, אמנה, פקודה, תקנה, צו, הוראה רשמית, הוראת מינהל, חוזר ו/או הנחיה של גוף שלטוני או רגולטורי כלשהו;במקרה של תלונה ו/או בקשה בקשר עם השימוש באתר ו/או על מנת לטפל בבעיות אבטחה ו/או בעיות טכניות באתר;במקרה של סכסוך משפטי או עסקי בינך ובין המפעילה;על מנת להשיב על תביעות של צדדים שלישיים;על מנת להגן על זכויות הקניין של המפעילה ו/או של המשתמשים באתר;במקרים בהם השימוש באתר נעשה בניגוד לאמור בתקנון ו/או בניגוד להוראות כל דין;העברה לצדדים שלישיים של מידע שאינו מידע המזהה את המשתמש באופן אישי, שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי;העברת המידע לצדדים שלישיים המעניקים שירותים הקשורים בתפעול האתר (כגון שירותי אחסון, שרתים, תפעול דוא"ל, אבטחת וניהול מאגרי מידע וכו'). האם אני יכול לעניין במידע? בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, הנך רשאי לעיין בכל מידע אודותייך המוחזק במאגר המידע של המפעילה (בעצמך או באמצעות מי שהורשה על ידך בכתב או על ידי אפטרופוס שלך). לעיון במידע, הנך מתבקש ליצור קשר עם המפעילה באמצעות הדוא"ל: info@misdar.org.il. או באמצעות הכתובת להלן: support@misdar.org.il. אפשר לתקן או למחוק את המידע? אם עיינת במידע ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו באמצעות הדוא"ל: info@misdar.org.il. או באמצעות הכתובת להלן: support@misdar.org.il. מה לגבי מידע שיווקי ודברי פרסומת? מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל מידע השיווקי כאמור בסעיף 4.5 לעיל, עליך להודיע על כך לחברה באמצעות הדוא"ל: info@misdar.org.il. או באמצעות לחיצה על לחצן ["הסר"] בגוף ההודעה השיווקית שתשלח אלייך או באמצעות פניה בכתב בכתובת: support@misdar.org.ilבמקרה כאמור, המפעילה תסיר אותך מרשימת התפוצה, והכל בהתאם לחוק התקשורת ולחוק הגנת הפרטיות.כיצד עליי לפעול אם אני מרגיש שפרטיותי נפגעה? אם אתה מרגיש שפרטיותך נפגעה, אתה תמיד יכול ליצור עמנו קשר באמצעות הדוא"ל: info@misdar.org.il. או באמצעות הכתובת להלן: support@misdar.org.il. אנו נבחן את פנייתך בזמן סביר ונשלח לך תשובה בהקדם.המפעילה עושה כל מאמץ על מנת לאבטח את המידע באתר. המפעילה אינה מבטיחה ואינה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה לא יגיע לצד שלישי שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה. העברת מידע בדבר אמצעי תשלום ופרטי כרטיסי אשראי באתר נשמר על ידי המפעילה באמצעי אבטחה סבירים ולא יעשה על ידי המפעילה בפרטי מידע אלה כל שימוש שאיננו למטרות השימוש המפורטות לעיל. המפעילה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא – לרבות שימוש בכרטיס האשראי שלך באופן שאיננו מורשה ושאינו חוקי – כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת המפעילה, לרבות מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מאובדן המידע.המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, מועד עדכון מדיניות הפרטיות יופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר ו/או בשירותי המפעילה. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש באתר ו/או בשירותי המפעילה. למעט אם נאמר אחרת, כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת מדיניות הפרטיות. האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים וגברים כאחד. כן, כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך.על מדיניות פרטיות זו יחול הדין הישראלי והוא יפורש לפיו. לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט בכל עניין הנובע ממדיניות פרטיות זו.